Tattletales Ticker LATE:

SUNDAY   1/29/2023    PM BARTENDERS:  SAVANNAH, JESS  7-12:  NADIA, JADE  9-2:   LONDON, AMARI, MELANIE, PARIS, SAMANTHA